0
قوانین فیفا 23

قوانین فیفا 23

بسیاری از شرکت کنندگان همواره از قوانین حین برگزاری مسابقات میپرسند. برای اطلاع...

راهنمای شرکت در مسابقات فیفا 23

راهنمای شرکت در مسابقات فیفا 23

شرایط کلی این رویداد ها از جمله زمان و مکان، نحوه ی ثبت نام و قوانین مسابقات چیس...

قوانین مسابقات آنلاین

قوانین مسابقات آنلاین

بسیاری از شرکت کنندگان اطلاع دقیقی از قوانین مسابقات آنلاین ندارند . برای اطلاع...